สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
ฝ่ายสรรหา กรมเจ้าท่า
1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์ 
กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์: 02-234-3263 
ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 23 - 31 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
-ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อส่งใบสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5. คำถาม :  เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ วันที่ 23 สิงหาคม - 1 กันยายน 2564 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payอment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาโดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 100 บาท 
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 
โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป  เมื่อกรมเจ้าท่าประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไป ที่เว็บไซต์  https://md.thaijobjob.com/ เลือกหัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ แล้วติดรูปถ่ายขนาด 1x 1.5 นิ้ว พร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันสอบข้อเขียน
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเมื่อไร
คำตอบ : กรมเจ้าท่า จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th "หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์" หรือ https://md.thaijobjob.com หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมเจ้าท่า โทร. 02-234-3263
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ  LineID  @Thaijobjob