ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 255/ ๒๕๖๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 255/ ๒๕๖๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ) ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 148/ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 148/ ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)