ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 146/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 146/2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสิรมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี)  

กรมเจ้าท่า โทร. 02-234-3263
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างโยธา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสิรมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี)  

กรมเจ้าท่า โทร. 02-234-3263
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมเจ้าท่า กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความรู้ความสามรถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)